Ogonowska
 

    Kancelaria notarialna w Gdańsku

     

    Notariusz Katarzyna Ogonowska jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych przy zachowaniu bezstronności wobec uczestników oraz czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności mogą powodować skutki prawne.

    notariuszKompetencje notariusza

    Notariusz Katarzyna Ogonowska, sumiennie wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, gwarantuje czytelność i przejrzystość sporządzanych dokumentów (poświadczeń notarialnych, odpisów dokumentów i in.), jak również ich zgodność z obowiązującym prawem.

    kancelaria notarialna

    notariuszZakres usług notarialnych

    Notariusz Katarzyna Ogonowska w ramach obsługi notarialnej dokonuje następujących czynności:

    • sporządzanie aktów notarialnych (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, spółki, pełnomocnictwa, testamenty, ustanowienia służebności, ustanowienia hipoteki)
    • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
    • sporządzanie poświadczeń (podpisu, pozostawania przy życiu, daty okazania dokumentu)
    • doręczanie oświadczeń
    • spisywanie protokołów (otwarcia i ogłoszenia testamentu, zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek, zebrań wspólnoty mieszkaniowej)
    • sporządzanie protestów weksli
    • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
    • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
    • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
    • dokonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

    notariuszMiejsce wykonywania czynności notarialnych

    Katarzyna Ogonowska dokonuje czynności notarialnych w siedzibie swojej kancelarii notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach (podyktowanych szczególnymi okolicznościami lub charakterem czynności) może dokonać czynności notarialnych również poza siedzibą kancelarii.